با توجه به قرار گرفتن استان اربیل عراق در شمال کشور عراق و هم مرز بودن با ایران و ترکیه و با توجه به اینکه این شهر مرکزیت کردستان عراق می باشد در این منطقه مدیران شید کو به منظوربررسی راهکارهای آموزشی ، هوشمند سازی تجهیزات ، ، سرمایه گذاری  های کلان در بخش بازرگانی عراق و بررسی  فرصتهای شغلی با هدف متحول سازی زیر بنای آموزشی و کیفیت تدریس از روش سنتی به مدرن واهمیت آموزش بازدید کردند . امید است به لطف و عنایت خداوند این شرکت بتواند گامی موثر در تجارتهای گسترده  و سرمایه گذاری رشد و توسعه و آبادانی تجهیزات آموزشگاه ها ی علمی در آن منطقه را نیز داشته باشد .تصاویر آن در زیر آمده است .