کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شید کو) به دلیل موفقیت و خلاقیت فراوان در ارائه محصولات آموزشی و استقبال فراوان بازدید کنندگان در سال ۲۰۱۱ در همین نمایشگاه برای بار دوم به منظور بررسی چالش ها و ارائه راهکارها و نظریات سازنده دعوت و حضور به هم رسانیدند که تصاویر آن در زیر آمده است .