از آنجایی که تجهیزات اداری یکی از خط های تولیدی کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شید کو ) می باشد و با کسب موفقیت های پی در پی و استراتژیهای عملی نه تئوری ، کارخانه شیدکو درسال ۲۰۱۱ به دعوت ستادهای برگزارکننده نمایشگاه بین المللی TUYAP-IDECO  ترکیه  که یکی از بزرگترین ستادهای برگزارکننده نمایشگاه ها می باشد این شرکت حضور به هم رسانیده که با استقبال و پذیرایی فراوانی روبرو شد . تصاویر آن در زیر آمده است .