با توجه به قرار گرفتن استان اربیل عراق در شمال کشور عراق و هم مرز بودن با ایران و ترکیه و با توجه به اینکه این شهر مرکزیت کردستان عراق می باشد در این منطقه باز هم شید کو در نمایشگاه صنعت اربیل  به منظور آشنایی  با صنایع ، محصولات ، تجهیزات ، نحوه سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی و گامی به سوی  تجارتهای گسترده  شرکت کرد . که تصاویر آن در زیر آمده است .