شرکت تجهیزات آموزشی شیدکو در سراسر ایران نمایندگی فعال می پذیرد. شرایط عمومی متقاضی جهت درخواست نمایندگی شرکت شیدکو به شرح ذیل می باشد.

 
درخواست نمایندگی شرکت شیدکو

شرایط عمومی متقاضی جهت درخواست نمایندگی شرکت شیدکو

۱- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا” داشتن حسن شهرت در محل کسب

۲- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۳- اقامت دائم در محل تقاضا.

۴- دارا بودن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال سن.

۵- داشتن مغازه متناسب با کار نمایندگی.

۶- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و داشتن حداقل ۵ سال سابقه محلی در مورد فروش مبلمان، تجهیزات آموزشی، ادرای و یا کتابخانه ای.

۷- دارا بودن حساب جاری در گردش.

۸- موفقیت در مصاحبه با کارشناسان شرکت و کسب امتیاز لازم.

۹- حفظ و نگهداری از مدارک محرمانه شرکت از قبیل لیست قیمت، مدارک فنی و …

تذکر: در صورت هر گونه تخلف در حفظ و حراست از مدارک و اطلاعات شرکت نماینده طرف قرارداد شرکت مشمول جرایم نقدی و کیفری خواهد بود و نمایندگی حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.

۱۰- سایر شرایطی که در آینده و پس  از پذیرش نمایندگی از طرف شرکت تعیین می گردد.

مراحل اخذ نمایندگی مجاز فروش

‌الف. شرایط عمومی متقاضی

‌ب. شرایط اختصاصی ( مشخصات فروشگاه متقاضی )

‌ج. مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده

‌د. روش اجرا