کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو ) به منظور معرفی اهداف ارزشمند ۲۵ ساله خود که امل بهینه و هوشمند سازی فضای آموزشی و ارتقاء سطح  آموزشی می باشد هوشمندی(Smartness) یا هوش به مجموعه توانایی های یک موجود  به طوری که قادر به فکر کردن،فهمیدن، ارتباط برقرار کردن، استدلال کردن، یاد گرفتن، برنامه ریزی