بدینوسیله به اطلاع میرساند از مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کـــــتابخانه ای شمس ( شیــدکو ) به عنوان یکی از بزرگان صنایع استان  در همایش دو روزه دعوت و طی این جلسه  این شرکت به بررسی فرصت ها و راهکارهای تجاری و چالــش های موجود در زمینه تجهیزات آموزشی و اداری و بهتر شدن دستاوردها و بهینه و هوشمند سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی  پرداخته و نقطه نظرات مطرح شده از سوی مدیران و روسای  این شرکت جمع آوری ، سازمان دهی و در قالب طرحی سازنده  مورد استقبال قرارگرفت.تصاویر آن در زیر آمده است .