امروزه مسافرت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی ، فرهنگی جهان در نظر گرفته می شود . لذا شید کو با  هدف  آفرینش و خلق و انتشار ملی و معرفی محصول و الگو برداری به تعدادی از کشورهای متمدن سفر کرده و  با رشد روزافزون توانسته گامی مثبت در جهت پیشبرد و تعالی تجهیزات آموزشی و اداری بردارد. همانطور که میدانید زیرساختهای فرهنگی هر  کشوری از آموزش و پرورش آن کشور شروع میشود که نیازمند ابزارهای نوین متناسب با شان و جایگاه فرهنگی آن کشوراست. لذا با وجود مدیران و متخصصان زبده ایرانی این شرکت سعی دارد کشور خود را در زمینه تجهیزات آموزشی، اداری از سایرکشورها بی نیاز وبه خود کفایی برساند .تصاویر پاره ای از مسافرت ها در زیر نمایش داده شده است .