مدیران کارخانه تجهیزات آموزشی ، کتابخانه ای شمس ( شیدکو)، برای بررسی راهکارها و چالش های موجود درتولید تجهیزات آموزشی و اداری  و فرصت های همکاری و سرمایه گذاری در همایش برگزار شده در این کشور حضور به هم رسانده و در حاشیه آن از تعدادی از دانشگاه های معتبر آن کشور از جمله دانشگاه jurusan ilmu kom به منظور آگاهی از متد آموزشی وارتقاء سطح کیفی محصولات وفرهنگ سازمانی و  نوع بخشی به محصولات خود در آن کشور نیز بازدید نمودند وهمواره جهت تحقق یابی اهداف خود از هیچ تحقیقی دریغ نمی کند.تصاویر مربوط به بازدید از دانشگاه های ذکر شده در زیر آمده است .