قرعه کشی شرکت شیدکو در تاریخ تیر  ماه  ۱۳۹۱

با حضور جمعی از فرهیختگان ، دانشگاهیان ، علاقه مندان به صنعت چوب و فلز و همچنین حضور پر رنگ کلیه مدیران و پرسنل شرکت شیدکو قرعه کشی خردادماه برگزار گردید و جوایزی به شرح زیر تقدیم حضور برندگان این دوره شد.

و همچنین هدایایی به رسم یادبود به کلیه شرکت کنندگان در این گردهمایی دوستانه اعطا گردید .

کد شناسه

لوح تقدیر

نام و نام خانوادگی

نام مرکز

تلفن مرکز

۶۵۶۵

جناب آقای محمد   باغبان

دانشگاه پیام نور یزد

۸۲۱۶۷۸۱۰۳۵۱

۷۴۶۵

جناب آقای اسد ناطقی

دانشگاه پیام نور   لرستان

۳۲۳۱۷۶۱۰۶۶۱

۶۰۹۴

جناب آقای سید مجتبی   فیاضی

دانشگاه پیام نور   کوهپایه

۶۲۲۳۰۰۲۰۳۱۲

۵۳۷۴

جناب آقای تقی   مددزاده

دانشگاه آزاد سرعین

۲۲۲۰۳۰۲-۰۴۵۲

۸۶۷۶

جناب آقای امین   صفرنژاد

دانشگاه آزاد بروجن

۴۲۲۳۸۱۲۰۳۸۲

۷۹۵۲

جناب آقای جواد رامه

دانشگاه پیام نور   آرادان

۴۵۴۲۰۰۸۰۲۳۲

۸۶۳۴

سرکار خانم رقیه السادات کوچک زاده

دانشگاه پیام نور   استهبان

۴۲۲۹۰۴۰۰۷۳۲

۶۲۹۶

جناب آقای علی نقی لو

دانشگاه آزاد هیدج

۵۷۵۴۳۷۵۰۲۴۲

۷۵۱۷

جناب آقای محمد رضا   قاسمی

دانشگاه آزاد شیراز

۲۳۴۲۰۲۳۰۷۱۱

۷۵۱۷

جناب آقای محمد جعفر   هوشنگی

دانشگاه آزاد بروجرد

۳۵۱۸۰۰۰۰۶۶۲

۵۱۷۷

جناب آقای فرزاد   کریمی

دانشگاه آزاد مبارکه

۵۲۲۴۶۰۰۰۳۳۵

۸۲۶۳

جناب آقای مازیار میر

دانشگاه پیام نور   زاهدان

۳۴۲۴۷۹۰۰۵۴۱

۷۵۱۹

جناب آقای محمد قاسم   پور

دانشگاه پیام نور   دهلران

۷۲۲۴۵۵۸ ۰۸۴۲

۸۲۳۴

جناب آقای حمید حسینی   نوه

دانشگاه آزاد رفسنجان

۳۲۰۳۰۰۰ ۰۳۹۱

۵۲۶۸

جناب آقای شعبان   علیزاده

دانشگاه آزاد سواد   کوه

۵۲۲۳۹۰۲ ۰۱۲۴

۱۳۵۰

جناب آقای غلامرضا   صابر

دانشگاه بین المللی   امام خمینیدانشکده معماری قزوین

۳۷۸۰۰۲۱ ۰۲۸۱