نماینده فروش استان یزد در سال ۹۲ طی برگزاری نمایشگاه ، با دعوت از کلیه نمایندگان فروش  و کارشناسان کارخانه با عنوان آموزش کودکان و نوجوانان و با استقبال فراوان  مردم و روسای آموزش و پرورش و دانشگاهها و ادارات یزد روبرو شد .