تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه در کارخانه تجهیزات آموزشی شیدکو هسته ی اولیه ی فعالیتهای تحقیقاتی در بخش صنعت است. این واحد بطور عمده فعالیتهایی از قبیل ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها ، کسب دانش فنی برای تولیدو… را در چارچوب سیاستهای شرکت دنبال می نماید.

اصطلاح   R&d research & development  یا همان تحقیق و توسعه طبق نظرموسسه         OECD  Organization For Economic Co-operation and Development که متشکل از ۳۰ کشور پیشرفته دنیا است،به معنای فعالیتهای سازنده برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش در کاربرد های جدید است.امروزه گسترش و طراحی محصولات جدید بیش از پیش به عنوان عامل اصلی و نهایی شرکت ها مطرح است.
در صنعت امروزه که با سرعت سرسام آوری درحال تغییر است،توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک شرکت خواهد بود و این الزام بدلیل تغییرات و توسعه مداوم تکنولوژی، وجود رقبا و همچنین تعیین اولویت نیاز مشتریان پدید آمدهه است.امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا،سرمایه گذاری برای R&D بازتاب یک حرکت سازمانی یا دولتی در جهت فراتر رفتن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و بازدهی در آینده است.

اهداف این مرکز تحقیق و توسعه از دید صنعت

  • افزایش دانش و فرهنگ جامعه بوسیله اختراع، ابتکار و نوآوری
  • یافتن کاربردهای بالقوه برای دستاوردها و آگاهی های جدی
  • کاهش هزینه ها با اهداف برگشت سریع سرمایه گذاری
  • بهبود کیفیت محصول
  • افزایش بازدهی و توان تولید
  • تولید و توسعه محصولات جدید سازکار با خطوط تولید
  • ارائه خدمات تکنیکی به مدیریت
  • حذف ضایعات با مصرف بهتر مواد ضایع شونده
  • افزایش میزان فروش
  • ارائه خدمات علمی

تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی ودانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربرهای جدید انجام می شود.(فریمن ۱۹۷۴)
فرآیند تحقیق و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است.(دین ولگدهار ۱۹۸۰)
یونسکو تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است : هرگونه فعالیت منسجم ، خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علم اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربرد های جدید.(یونسکو ۱۹۸۰۰)