وایت برد و ۲ داستان درباره تاریخچه اختراع آن

دکتر گری مک کلین Dr. Garry McCLean  درباره تاریخچه اختراع وایت برد می نویسد: ما نمی توانیم علاقه خود را به بوی گچ و صدای کشیده شدن گچ روی تخته سیاه فراموش کنیم.می توانستیم با اعمال فشار روی تخته سیاه، پر رنگ یا کم رنگ بنویسیم.با چرخاندن گچ امکان نازک و ضخیم کردن کلمات وجود داشت و از همه جالب تر دعواهای گچی دانش آموزان بود.گاهی دانش اموزان شیطنت می کردند و گچ های کوچک را به سمت همکلاسی ها و یا معلم پرتاب می کردند. به لطف اختراع وایت برد، خبری از گچ و تخته سیاه نیست. اما وایت برد را چه کسی اختراع کرد.دو داستان درباره مخترع وایت برد وجود دارد که هر دو داستان اختراع وایت برد را به دهه ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰ نسبت داده اند.

ادامه مطلب