طراحی و نقشه کشی با میز نقشه کشی

نقشه کشی همان زبان تکنیک است. زبانی که تراوش فکر مهندسان و طراحان را به تصویر می کشد.مهارت نقشه خوانی و نقشه کشی در مهندسی مانند سواد خواندن و نوشتن می باشد.

ادامه مطلب